Akční nabídka na vozy Ford sleva až 10 000 Kč 88 vozů Jeep skladem od 390 000 Kč Operativní leasing od 3 512 Kč / měsíc bez DPH
+420 773 605 522
 Dnes od 9:00

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti autonaklik s.r.o., IČO: 08312109, se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 316746 pro smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, smlouvy o úvěru či smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu

I. Úvodní ustanovení, obsah obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvy o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu uzavřené mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem na základě Objednávky a upravují právní vztah touto smlouvou založený. Ustanovení těchto Obchodních podmínek se na právní vztah mezi Objednatelem a Zprostředkovatelem použijí, pokud Smlouva o zprostředkování koupě automobilu, Smlouva o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouva o zprostředkování operativního leasingu automobilu výslovně nestanoví něco jiného nebo pokud užití některých ustanovení těchto Obchodních podmínek výslovně nevyloučí.

II. Definice

Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam:

Kontaktní údaje. Zprostředkovatele je možné písemně kontaktovat na adrese sídla: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. Zprostředkovatele je dále možno kontaktovat na tel. č. 773 605 522 a na emailové adrese: obchod@autonaklik.cz

Obchodní podmínky. Znamená tyto Obchodní podmínky Zprostředkovatele pro Smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvy o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu.

Aplikace. Znamená webovou aplikaci s názvem autonaklik, jejímž prostřednictvím dochází k uzavření Smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvy o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem.

Zprostředkovatel. Je obchodní společnost autonaklik s.r.o., IČO: 08312109, se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 316746, která je vlastníkem Aplikace.

Objednatel. Je fyzická nebo právnická osoba, která využije služby aplikace a jejím prostřednictvím uzavře se Zprostředkovatelem Smlouvu o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvu o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvu o zprostředkování operativního leasingu automobilu.

Smlouva. Znamená Smlouvu o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvu o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvu o zprostředkování operativního leasingu automobilu, uzavřenou mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem, na základě Objednávky.

Automobil. Je automobil zvolený Objednatelem v Aplikaci a specifikovaný Objednatelem v Objednávce, o jehož koupi či operativní leasing má Objednatel zájem.

Objednávka. Znamená objednávku služeb Zprostředkovatele prostřednictvím Aplikace či prostřednictvím telefonického hovoru s operátorem Zprostředkovatel učiněnou ze strany Objednatele.

Uzavření Smlouvy. Smlouva se považuje za řádně uzavřenou Doručením Objednávky k rukám Zprostředkovatele, a to bez ohledu na skutečnost, zda je doručena přímo Objednatelem či třetí osobou, Zprostředkovatelem k tomu pověřenou. V případě Objednávky prostřednictvím telefonického hovoru s operátorem Zprostředkovatele se Smlouva považuje za řádně uzavřenou Objednatelovým potvrzením Objednávky, zaslané Objednateli Zprostředkovatelem či osobu k tomu Zprostředkovatelem určenou.

Zprostředkovávaná smlouva. Je smlouva o koupi automobilu či smlouva operativním leasingu automobilu, uzavíraná mezi Objednatelem a Dodavatelem předmětného automobilu. A dále smlouva o úvěru uzavíraná mezi Objednatelem poskytovatelem úvěru.

Dodavatel. Je subjekt, který prostřednictvím Aplikace nabízí Automobil k prodeji či k užívání formou operativního leasingu.

Poskytovatel úvěru. Je subjekt, který poskytuje Objednateli úvěr na koupi automobilu.

III. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je zprostředkování možnosti uzavřít Zprostředkovávanou smlouvu.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí splněním všech práv a povinností z ní vzešlých.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Smluvní strany sjednávají, že Zprostředkovateli nenáleží za zprostředkovatelskou činnost dle Smlouvy žádná provize.
  2. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovatelskou činnost vyvíjet řádně a svědomitě v souladu se zájmy Objednatele.
  3. Objednatel sdělí Zprostředkovateli v Objednávce vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření Smlouvy, především specifikaci Automobilu.
  4. Je-li Objednatel fyzickou osobou – spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne Uzavření smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Zprostředkovateli zasláno písemně na adresu Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3.