Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti autonaklik s.r.o., IČO: 08312109, se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 316746 pro smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, smlouvy o úvěru či smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu

I. Úvodní ustanovení, obsah obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvy o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu uzavřené mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem na základě Objednávky a upravují právní vztah touto smlouvou založený. Ustanovení těchto Obchodních podmínek se na právní vztah mezi Objednatelem a Zprostředkovatelem použijí, pokud Smlouva o zprostředkování koupě automobilu, Smlouva o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouva o zprostředkování operativního leasingu automobilu výslovně nestanoví něco jiného nebo pokud užití některých ustanovení těchto Obchodních podmínek výslovně nevyloučí.

II. Definice

Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam:

Kontaktní údaje. Zprostředkovatele je možné písemně kontaktovat na adrese sídla: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. Zprostředkovatele je dále možno kontaktovat na tel. č. 773 605 522 a na emailové adrese: [email protected]

Obchodní podmínky. Znamená tyto Obchodní podmínky Zprostředkovatele pro Smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvy o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu.

Aplikace. Znamená webovou aplikaci s názvem autonaklik, jejímž prostřednictvím dochází k uzavření Smlouvy o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvy o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvy o zprostředkování operativního leasingu automobilu mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem.

Zprostředkovatel. Je obchodní společnost autonaklik s.r.o., IČO: 08312109, se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 316746, která je vlastníkem Aplikace.

Objednatel. Je fyzická nebo právnická osoba, která využije služby aplikace a jejím prostřednictvím uzavře se Zprostředkovatelem Smlouvu o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvu o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvu o zprostředkování operativního leasingu automobilu.

Smlouva. Znamená Smlouvu o zprostředkování koupě automobilu, Smlouvu o zprostředkování smlouvy o úvěru či Smlouvu o zprostředkování operativního leasingu automobilu, uzavřenou mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem, na základě Objednávky.

Automobil. Je automobil zvolený Objednatelem v Aplikaci a specifikovaný Objednatelem v Objednávce, o jehož koupi či operativní leasing má Objednatel zájem.

Objednávka. Znamená objednávku služeb Zprostředkovatele prostřednictvím Aplikace či prostřednictvím telefonického hovoru s operátorem Zprostředkovatel učiněnou ze strany Objednatele.

Uzavření Smlouvy. Smlouva se považuje za řádně uzavřenou Doručením Objednávky k rukám Zprostředkovatele, a to bez ohledu na skutečnost, zda je doručena přímo Objednatelem či třetí osobou, Zprostředkovatelem k tomu pověřenou. V případě Objednávky prostřednictvím telefonického hovoru s operátorem Zprostředkovatele se Smlouva považuje za řádně uzavřenou Objednatelovým potvrzením Objednávky, zaslané Objednateli Zprostředkovatelem či osobu k tomu Zprostředkovatelem určenou.

Zprostředkovávaná smlouva. Je smlouva o koupi automobilu či smlouva operativním leasingu automobilu, uzavíraná mezi Objednatelem a Dodavatelem předmětného automobilu. A dále smlouva o úvěru uzavíraná mezi Objednatelem poskytovatelem úvěru.

Dodavatel. Je subjekt, který prostřednictvím Aplikace nabízí Automobil k prodeji či k užívání formou operativního leasingu.

Poskytovatel úvěru. Je subjekt, který poskytuje Objednateli úvěr na koupi automobilu.

III. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je zprostředkování možnosti uzavřít Zprostředkovávanou smlouvu.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí splněním všech práv a povinností z ní vzešlých.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Smluvní strany sjednávají, že Zprostředkovateli nenáleží za zprostředkovatelskou činnost dle Smlouvy žádná provize.
  2. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovatelskou činnost vyvíjet řádně a svědomitě v souladu se zájmy Objednatele.
  3. Objednatel sdělí Zprostředkovateli v Objednávce vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření Smlouvy, především specifikaci Automobilu.
  4. Je-li Objednatel fyzickou osobou – spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne Uzavření smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Zprostředkovateli zasláno písemně na adresu Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3.

Podmínky užívání platební brány a pravidla reklamace

Podmínky užívání platební brány a pravidla reklamace
společnosti autonaklik s.r.o., IČO: 08312109, se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 316746

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky obsahují vymezení práv a povinností, vyplývajících z licenční smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem a upravují právní vztah touto smlouvou založený. Konkrétně tyto podmínky upravují práva a povinnosti stran smlouvy v rámci možnosti úhrady speciální platby pro přednostní prezentaci automobilu v rámci aplikace. Tyto podmínky dále upravují práva a povinnosti stran vznikající v důsledku používání platební brány.

II. Definice

Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto podmínkách mají následující význam:

Poskytovatel. Je obchodní společnost autonaklik s.r.o., IČO: 08312109, se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 316746, která je vlastníkem autorských práv k Aplikaci.

Aplikace. Znamená webovou aplikaci s názvem autonaklik, dostupné na internetové adrese https://autonaklik.cz/. Aplikace poskytuje Nabyvateli možnost prezentace jím nabízených vozů.

Nabyvatel. Je fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, jehož předmětem podnikatelské činnosti je prodej automobilů či poskytování služby operativního leasingu automobilu.

Smlouva. Znamená licenční smlouvu, uzavřenou mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, na jejímž základě Poskytovatel uděluje Nabyvateli Licenci k užívání Aplikace.

Licence. Je oprávněním Nabyvatele užívat Aplikaci. Licence je poskytována jako nevýhradní a úplatná.

Automobil. Je automobil nabízený Nabyvatelem k prodeji či k užívání formou operativního leasingu, prostřednictvím Aplikace.

Přednostní prezentace Automobilu v Aplikaci. Je placenou službou poskytovanou v rámci Aplikace, jejímž prostřednictvím jsou vybrané automobily po určitou dobu přednostně prezentovány v Aplikaci.

Platební brána. Je aplikace pro provádění platebních transakcí za účelem úhrady ceny Přednostní prezentace Automobilu v Aplikaci, která integruje jednotlivé platební metody a usnadňuje převod peněžních prostředků.

III. Podmínky přednostní prezentace Automobilu v Aplikaci

1. Poskytovatel se zavazuje, že umožní Nabyvateli po úhradě níže uvedených částek přednostní prezentaci Automobilů v Aplikaci:

IV. Platební podmínky

Nabyvatel je povinen provést platbu za Přednostní prezentaci Automobilu v Aplikaci prostřednictvím platební brány, umístěné na internetových stránkách https://autonaklik.cz/.

Oprávnění využívat Platební bránu vzniká Nabyvateli v okamžiku, kdy potvrdít, že souhlasíte s těmito podmínkami.

V. Reklamační řád

1. V případě, že do 24 hod od provedení úhrady nedojde k Přednostní prezentaci Automobilu v Aplikaci, je Nabyvatel oprávněn vyzvat Poskytovatele ke zjednání nápravy, a to prostřednictvím emailu [email protected] Pokud Poskytovatel nápravu nezjedná ani přes výzvu Nabyvatele, je Nabyvatel oprávněn požadovat vrácení uhrazené částky.

2. Aplikace je pro Nabyvatele přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobých odstávek Aplikace v případě potřeby údržby a aktualizací Aplikace, o takových odstávkách bude, pokud to bude možné, Nabyvatele předem informovat.

3. Doba přednostní prezentace Automobilu v Aplikaci se prodlužuje o dobu trvání krátkodobých odstávek dle článku V. bodu 2 těchto podmínek.